List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Site policy All users

Summary

Regulamin portalu e-learningowego Wszechnica Wiedzy

Full policy

DEFINICJE

Administrator (danych) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dane osobowe – to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania – polega na oznaczeniu przetwarzanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Anonimizacja – zmiana danych osobowych w wyniku której dane te tracą charakter danych osobowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób, aby ją udowodnić.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę prowadzącą działalność pod nawą POLSKA EDUKACJA Ireneusz Wojaczek z siedzibą w Raciborzu oraz przez placówki oświatowe dla których POLSKA EDUKACJA Ireneusz Wojaczek jest organem prowadzącym.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKA EDUKACJA Ireneusz Wojaczek z siedzibą w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego 2/1, 47-400 Racibórz (zwana dalej POLSKA EDUKACJA), która w celu realizacji Pani/Pana spraw lub wypełnienia obowiązków może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
 2. W celu skontaktowania się z POLSKĄ EDUKACJĄ, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: kontakt@polskaedukacja.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie zawartej umowy i na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji podstaw określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa oświatowego.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz, pod warunkami wymienionymi w RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)], przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia do Uczelni.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw otrzyma Pani/Pan w toku realizacji sprawy.

Klauzula informacyjna dla uczestników form doskonalenia, realizowanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest firma prowadząca działalność pod nazwą POLSKA EDUKACJA Ireneusz Wojaczek z siedzibą w Raciborzu.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKA EDUKACJA Ireneusz Wojaczek z siedzibą w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego 2/1, 47-400 Racibórz (zwana dalej POLSKA EDUKACJA), która w celu realizacji Pani/Pana spraw lub wypełnienia obowiązków może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: kontakt@polskaedukacja.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach związanych z podjęciem na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług edukacyjnych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest firma prowadząca działalność pod nazwą POLSKA EDUKACJA Ireneusz Wojaczek z siedzibą w Raciborzu, na rzecz Pani/Pana oraz w celu realizacji takiej współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, o której mowa wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 3. Dodatkowo administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przedmiotem prowadzonej działalności edukacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w tym: związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych oraz do innych podmiotów, do których organy prowadzące placówki oświatowe zobowiązane są raportować, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie przepisów prawa oświatowego.
 4. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych aniżeli wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów wyżej wspomnianego administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w szczególności:
  • a. w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji u administratora, w tym w szczególności w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi, administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji;
  • b. w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego POLSKIEJ EDUKACJI, w tym w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;
  • c. w przypadkach, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
  • d. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych ze współpracą z dostawcami, kontrahentami, a także w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w konkursach, konferencjach, udziałem w wydarzeniach i imprezach, a także działalnością promocyjną i reklamową administratora oraz w celu wydania zagranicznych certyfikatów i licencji.
 5. W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. a do d, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu w zakresie określonym w pkt. 5) powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wycofania tej zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  • a. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • b. prawo do ich sprostowania,
  • c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,
   • administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
  • a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • b. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • c. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • d. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • e. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Panią/Panem, a administratorem, wynika z realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora/szkoły wyższej opisanych wyżej. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług edukacyjnych. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2), 3) i 4) powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców:
  • a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, (np.: Ministerstwo Edukacji Narodowej),
  • b. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych,
  • c. podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora, tzw. procesorze danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wyrażonej zgody na kontakt.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKA EDUKACJA Ireneusz Wojaczek z siedzibą w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego 2/1, 47-400 Racibórz (zwana dalej POLSKA EDUKACJA), która w celu realizacji Pani/Pana spraw lub wypełnienia obowiązków może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: kontakt@polskaedukacja.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 5. Pani/Pana dane przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi kontakt.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • a. sprostowania danych,
  • b. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • c. usunięcia danych,
  • d. ograniczenia przetwarzania danych,
  • e. wniesienia sprzeciwu,
  • f. przenoszenia danych.
 8. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia do POLSKIEJ EDUKACJI.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 10. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.